Wereldnieuws

Wereldnieuws

Wereldnieuws is een samenwerkingsproduct van stichting Evangelie & Moslims en stichting Gave. Met deze methode willen we kinderwerkers van christelijke kinderclubs helpen om rekening te houden met migranten- en vluchtelingenkinderen. De migratie, de vlucht of het behoren tot een etnische minderheid, maakt het leven voor veel gezinnen niet eenvoudig en de kinderen merken dat. Wanneer we veiligheid en onvoorwaardelijke liefde geven, betekent dat veel voor hen. Maar het beste wat we hen kunnen geven, is dat we Jezus Christus aan hen bekend maken. Hij is de enige zekerheid die we deze kinderen kunnen bieden. We willen laten zien wie Jezus is. Hij is de Redder die God heeft gestuurd om ons terug te brengen bij God de Vader.

De methode bestaat uit de volgende 12 thema's met in totaal 48 lessen. De eerste les is als gratis les beschikbaar om kennis te maken. Wie de methode bestelt, krijgt toegang tot de volgende 48 lessen:

Thema 1: God maakt het goed

 • Schepping 
 • Zondeval
 • De verlamde man 
 • Johannes op Patmos

Thema 2: God houdt van iedereen

 • De kinderzegening
 • Ruth 
 • Naäman
 • Zacheüs

Thema 3: God is machtig en zorgt voor jou

 • Daniel in de leeuwenkuil
 • De wonderbare spijziging
 • Het dochtertje van Jaïrus 
 • De storm op het meer 

Thema 4: God ziet jou

 • Hagar en Ismaël
 • De roeping van Mozes
 • Elia in de woestijn 
 • Het verloren schaap

Thema 5: God roept. Ben je gehoorzaam?

 • De roeping van Samuël  
 • Jona’s roeping en vlucht 
 • De roeping van Levi de tollenaar 
 • De koninklijke maaltijd

Thema 6: God wijst de weg

 • De roeping van Abraham
 • Israël in de woestijn 
 • De wijzen uit het Oosten 
 • Johannes de Doper wijst op Jezus

Thema 7: God stuurt de Redder

 • David tot koning gezalfd 
 • Aankondiging van de geboorte van Jezus 
 • De Here Jezus wordt geboren 
 • Simeon en Anna in de tempel

Thema 8: God vergeeft

 • Jozef vergeeft zijn broers 
 • Jona in Ninevé
 • De verloren zoon 
 • De onbarmhartige knecht

Thema 9: God hoort je als je bidt

 • Het gebed van Hannah
 • De Farizeeër en de tollenaar
 • De onrechtvaardige rechter 
 • Jezus leert ons bidden

Thema 10: God geeft regels voor je leven

 • De wetgeving 
 • De drie vrienden (van Daniël) 
 • De barmhartige Samaritaan 
 • Het huis op de rots

 Thema 11: God redt en geeft hoop

 • Noach 
 • Jezus geeft zich vrijwillig over 
 • De Emmaüsgangers 
 • De minister die gedoopt wordt

Thema 12: Gods liefde is groter

 • Voetwassing en paasmaaltijd
 • Jezus’ kruisiging en opstanding 
 • Hemelvaart 
 • Petrus op de Pinksterdag